Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου είναι τα ακόλουθα ταξινομημένα ανά κατηγορία οχήματος.

Επιβατικά Ι.Χ.
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο αυτού που φέρει το όχημα
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από προηγούμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, εάν υπήρξε
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), εάν είναι σε ισχύ
Επιβατικά Δ.Χ.(ταξί)
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από προηγούμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, εάν υπήρξε
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), εάν είναι σε ισχύ
 • Υπεύθυνη δήλωση για την μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου
Εκπαιδευτικά
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από προηγούμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, εάν υπήρξε
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), εάν είναι σε ισχύ
 • Βεβαίωση μηχανολόγου για την σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων, μόνο για τον αρχικό έλεγχο
Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. μέχρι 3,5 τόνους
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από προηγούμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, εάν υπήρξε
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), εάν είναι σε ισχύ
 • Υπεύθυνη δήλωση για την μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. για τα Δ.Χ.
Ανάριθμα Επιβατικά και Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Πιστοποιητικό Ο.Δ.Δ.Υ., για ανάριθμα από Ο.Δ.Δ.Υ.
Επιπλέον
 • Για τα υγραεριοκίνητα οχήματα απαιτείται βεβαίωση εξουσιοδοτημένου φορέα για την ημερομηνία και σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή μετασκευής ενός οχήματος απαιτείται έγκριση τύπου.
 • Όλα τα οχήματα ανεξαρτήτους κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να φέρουν τρίγωνο, φαρμακείο και πυροσβεστήρα σε ισχύ.