Έλεγχος για έκδοση Σήμα ΚΤΕΟ και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Αρχικός Έλεγχος

  • Για τα καινούργια επιβατικά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ο αρχικός έλεγχος διενεργείται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με περιθώριο 1 εβδομάδα πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία πρώτης άδειας.
  • Για τα καινούργια επιβατικά Δ.Χ. (ταξί) ο αρχικός έλεγχος διενεργείται σε 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με περιθώριο 1 εβδομάδα πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία πρώτης αδείας.
  • Για τα εκπαιδευτικά οχήματα ο αρχικός έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Έλεγχος

  • Για τα επιβατικά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου, με περιθώριο 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά. Η ημερομηνία του επόμενου περιοδικού ελέγχου αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
  • Για τα επιβατικά Δ.Χ. (ταξί) και εκπαιδευτικά, ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου, με περιθώριο 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά. Η ημερομηνία του επόμενου περιοδικού ελέγχου αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
Έλεγχος για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
  • Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ο έλεγχος των καυσαερίων διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος με εξαίρεση τα ταξί που διενεργείται κάθε 6 μήνες.