Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου

Το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς ως ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας τεχνικού ελέγχου οχημάτων διενεργεί ελέγχους για την έκδοση:

 • Σήματος ΚΤΕΟ και δελτίου τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)
 • Πρακτικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.)
 • Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
Κατηγορίες Οχημάτων

Οι τεχνικοί έλεγχοι που διενεργούνται από το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων:

 • Επιβατικά Ι.Χ.
 • Επιβατικά Δ.Χ. (ταξί)
 • Εκπαιδευτικά
 • Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. μέχρι 3,5 τόνους
 • Ανάριθμα επιβατικά Ι.Χ.
 • Ανάριθμα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους
Είδη Τεχνικού Ελέγχου

Έλεγχος για έκδοση Σήμα ΚΤΕΟ και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

 • Αρχικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται σε 4 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος,
 • Περιοδικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε 2 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος,
 • Επανέλεγχος: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε γίνεται επανέλεγχος του οχήματος εντός 20 ημερών αφού πρώτα ο κάτοχος του οχήματος έχει επιδιορθώσει όλες τις ελλείψεις.

Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου του οχήματος (αρχικό, περιοδικό ή επανέλεγχο) και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, επικολλάται στην πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και παραδίδεται στον κάτοχό του το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).

Έλεγχος για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

 • Έλεγχος Καυσαερίων: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος με εξαίρεση τα ταξί που διενεργείται κάθε 6 μήνες. Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα καυσαέρια βρίσκονται μέσα στα όρια εκπομπών τότε εκδίδεται και παραδίδεται η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).

Έλεγχος για έκδοση Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.)

 • Εκούσιος Έλεγχος: Δεν είναι υποχρεωτικός έλεγχος, διενεργείται με εντολή του κατόχου του οχήματος σε συγκεκριμένα συστήματα του οχήματος για να διαπιστωθεί η κατάσταση λειτουργίας τους, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για την εύρυθμη λειτουργία τους.